• 2017 оны 3-р сарын 20 - 2021 оны 3-р сарын 19 

   Төслийн төсөвт өртөг:
   4.8 сая евро

  01
  Төслийн хэрэгжих хугацаа
  • МУ-ын Гадаад хэргийн яам,
  • Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим
  02
  Гол хамтрагч талууд
  • Худалдааны чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны төв байгууллагууд
  • Худалдааны асуудал хариуцсан байгууллагууд
  • Гаалийн ерөнхий газар болон түүний салбар байгууллагууд
  • Жижиг дунд үйлдвэрүүд
  03
  Зорилтот талууд

Төслийн Баг

Европын холбоо Трам төсөл

Европын Холбоо-оос санхүүжиж буй “Монголын худалдааг дэмжих төсөл” /EU-TRAM/ 2017 оны 3-р сараас хэрэгжиж эхэлсэн. Монгол Улсын уул уурхайн бус салбаруудын экспортыг нэмэгдүүлснээр эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийг дэмжих явдалд төслийн гол зорилго оршиж байгаа бөгөөд МУ-ын Гадаад хэргийн яам, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай нягт хамтран ажиллах энэхүү төсөл нь 2021 он хүртэлх хугацаанд хэрэгжинэ. Төслийн үр шимийг хүртэх талуудтай нягт хамтран ажиллах байдлаар гадаад зах зээлд анхлан гарах тал дээр тэдэнд дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ экспортын өртөг зардлыг бууруулах болон олон улсын зорилтот зах зээл дэх ашигт ажиллагаагаа дээшлүүлэхэд нь экспортлогч талуудад бодитой үр дүн бүхий дэмжлэгийг үзүүлэх болно.