ЕХ-ны трама нь төслийн гурван бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ

Худалдааны бодлого

Худалдааны үр дүнтэй бөгөөд оновчтой бодлогыг үнэлэх, боловсруулах, хэлэлцэх болон хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор...

Худалдааг хөнгөвчлөх

Энэхүү бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд хэрэгжих үйл ажиллагаа нь худалдааг хөнгөвчлөх олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлснээр эк...

Экспортыг хөгжүүлэх

EU TRAM төслийн зүгээс экспортын боломж потенциал бүхий уул уурхайн бус тодорхой салбар, бараа бүтээгдэхүүнүүдийн сонголтыг ...

Энэхүү төсөл хэрэгсэнээр дараах зорилтуудын хэрэгжилт ойртоно

  • Төрийн холбогдох байгууллагууд, эрх бүхий хэрэгжүүлэгч агентлагуудын худалдааны бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадавхи дээшлэх.
  • Худалдааны хэлэлцээнд оролцох, гадаад худалдааны хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангахдаа төрийн албан хаагчид орчин үеийн зохих арга хэрэгсэл, ур чадварыг ашигладаг болох.
  • Дэлхийн худалдааны байгууллагын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хүрээнд Монгол Улсын хүлээсэн үүрэг амлалтуудын хэрэгжилт хангагдаж Монголын экспортын худалдааны өртөг буурах, мөн экспортын биет хэмжээ өсч төрөлжилт сайжрах.
  • Бизнесийн салбар, экспортлогчдын эрх ашигт нийцсэн хууль эрх зүйн тааламжтай орчин бүрдэх.
  • Экспортыг хөгжүүлэх оновчтой бодлого, стратегийг цаашид боловсруулах, засгийн газар хоорондын механизмууд болон хувийн хэвлийг оролцуулах үр дүнтэй шийдлүүдийн тусламжтайгаар тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангах үндэсний чадавхи дорвитой бэхжих.
  • Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг бараа\салбарт чиглэсэн аргачлалд тулгуурлан бэхжүүлэх, ингэснээр эдийн засгийг төрөлжүүлж ажлын байрыг олноор буй болгох.